دوره های خارج از مرکز

دوره های خارج از مرکز

دوره های خارج از مرکز

دوره های عمومی در قالب کلاسهای اقماری برای شرکت ها ، سازمان ها و دانشگاه ها ارائه می گردد .در دوره های اقماری جزوات انحصاری و پکیجهای آموزشی طبقه بندی شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

دوره های پیشرفته Writing و English Telephoning ویژه مدیران، از دیگر دوره های تخصصی خارج از مرکز می باشد.