دوره های بحث آزاد

دوره های بحث آزاد

دوره های بحث آزاد

این دوره ها به منظور Activation یا فعال سازی دانسته های زبان آموز در زبان انگلیسی میباشد. مخاطبین این دسته از کلاسها آن گروه از زبان آموزانی هستند که علیرغم صرف زمان طولانی و دانش لغوی و گرامری، هنوز از توان صحبت کردن خود رضایت کامل ندارند. این دوره ها کاملا Topic Based بوده و بر Fluency یا روان صحبت کردن مخاطبین خود تمرکز دارند. دستور کار مدرس در این کلاسها ایجاد فرصت برای صحبت کردن، ایجاد چالش و نهایتا اصلاح اشتباهات گفتاری زبان آموزان میباشد. در این دوره ها از اساتید Native یا Near Native استفاده میگردد.