مقررات آزمون ها

مقررات آزمون ها

مقررات آزمون ها

زبان آموزان تنها در صورت قبولی در آزمون کتبی و شفاهی امکان ورود به ترم بعدی را خواهند داشت. شرکت در این آزمون ها الزامیست و در صورت غیبت ملزم به تکرار سطح می باشید.